Thread
profile picture
Rakhma Nur Aviattamma
Student XII IPA
2. Diketahui data potensial reduksi standar beberapa logam sebagai berikut. Cr3+(aq) + 3e- → Cr(s) E° = -0,74 V Al3+(aq) + 3e- Al(s) E° = -1,66 V Agt(aq) + e + Ag(s) E° = +0,80 V Pt2+(aq) + 2e → Pt(s) E° = +1,20 V Tentukan reaksi-reaksi berikut yang dapat berlangsung spontan. 2Cr3+ (aq) + 3Pt(s) → 2Cr(s) + 3Pt2+(aq) b. - Al3+ (aq) + Cr(s) + Al(s) + Cr3+ (aq) c. Pt(s) + 2Ag+ (aq) → Pt2+(aq) + 2Ag(s) d 3Ag+ (aq) + Al(s) → 3Ag(s) + Al3+(aq) a.
25 hari yang lalu
total answer
1
total comment
0
share
Terjawab

Jawaban (1)
0
profile picture
Delfianti Pratiwi
Rockstar Teacher GURU SMA
disewa au 2. Diketahui data potensial reduksi standar beberapa logam sebagai berikut. Cr3+ (aq) + + 3e- → Cr(s) E° = -0,74 V Al3+ (aq) + 3e → Al(s) E° = -1,66 V Ag+ (aq) + e + Ag(s) E° = +0,80 V Pt2+(aq) + 2e → Pt(s) E° = +1,20 V Tentukan reaksi-reaksi berikut yang dapat berlangsung spontan. a. 2Cr3+(aq) + 3Pt(s) → 2Cr(s) + 3Pt2+(aq) b. - Al3+ (aq) + Cr(s) + Al(s) + Cr3+(aq) Pt(s) + 2Ag+ (aq) → Pt2+(aq) + 2Ag(s) @ Esel - Ered - Eoks - EG - EⓇP = -0,79 -(+1,20): - 0,46V b Esel = Ered - Eoks = bºte - Ecz -1,66-(-0,74) = -0.92V © E'sel = E*red - Eºoks = EⓇA-E*pt = 0,80 - (+1,20) = -0.400 A Eºsel = Eºred- Eºoks = EºAg - E'ne = 0.00- (-1.66): +2,46V d 3Ag* (aq) + Al(s) + 3Ag(s) + A13+ (aq) Tidak spontan: A.B.C spontan =D → Reaksi yang memiliki nilai Eªsel >0 (positif C. Reaksi spontan E sel = Ereduksi - Eoksidasi Jawaban = D Pahamify
25 hari yang lalu
total comment
0
Balas
Terverifikasi